Skip to content
Menu

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych

 1. Niniejsze warunki świadczenia usług szkoleniowych dotyczą usług świadczonych przez MG Projekt spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 14, w Halinowie (05-074), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530201 (dalej: Prowadzeni Słowami).
 2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zleceniodawcy i/lub osób wskazanych przez Zleceniodawcę w szkoleniu/szkoleniach wybranych przez Zleceniodawcę z katalogu szkoleń oferowanych i realizowanych wg programów określonych przez Prowadzeni Słowami, w terminach i miejscach wskazanych przez Prowadzeni Słowami. Szczegółowy opis dotyczący poszczególnych szkoleń można znaleźć na stronie internetowej Prowadzeni Słowami.
 3. Zleceniodawca i/lub osoby wskazane przez Zleceniodawcę uczestniczą w szkoleniu/szkoleniach organizowanych przez Prowadzeni Słowami na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu dostępnego na stronie prowadzenislowami.pl lub formularza przesłanego przez Zleceniodawcę na wskazany adres mejlowy. Zgłoszenie udziału w szkoleniu zawiera tytuł wybranego szkolenia, termin, lokalizację oraz listę osób skierowanych na szkolenie.
 4. Prowadzeni Słowami zobowiązuje się zagwarantować Zleceniodawcy i/lub zgłoszonym przez Zleceniodawcę osobom miejsce na wskazanym szkoleniu, o ile na moment otrzymania zgłoszenia posiadana liczba wolnych miejsc będzie wystarczająca.
 5. W przypadku braku miejsc Prowadzeni Słowami zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę.
 6. Prowadzeni Słowami zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. W takim przypadku Zleceniodawca zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed wcześniej zakładaną datą rozpoczęcia szkolenia.
 7. W przypadku gdy nowy termin szkolenia nie odpowiada Zleceniodawcy, Prowadzeni Słowami zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie przez Zleceniodawcę.
 8. Zleceniodawca może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów na minimum 5 dni przed początkową datą szkolenia, przesyłając mejlem do Prowadzeni Słowami pisemną rezygnację. W przypadku niezachowania powyższego terminu Zleceniodawca zostanie obciążony ceną szkolenia w 100%.
 9. Nieobecność na szkoleniu Zleceniodawcy i/lub osób wskazanych przez Zleceniodawcę bez zgłoszenia rezygnacji z zachowaniem 7-dniowego terminu, nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia, jak również nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za szkolenie.
 10. Prowadzeni Słowami przewiduje możliwość zastępstwa zgłoszonej osoby na szkoleniu za zgodą Prowadzeni Słowami.
 11. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jednorazowo na 7 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia.
 12. Ceny za poszczególne szkolenia wskazane są na stronie internetowej prowadzenislowami.pl są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.
 13. Opłata powinna być dokonana przelewem na konto: MBank, nr rachunku (PLN): 24 1140 2004 0000 3602 7820 5822.
 14. Prowadzeni Słowami zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przygotowanym programem, z należytą starannością i według jego najlepszej wiedzy zawodowej.
 15. Prowadzeni Słowami zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio Zleceniodawcy, uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.
 16. Zleceniodawca, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są usługi, nie mogą od Prowadzeni Słowami żądać, na podstawie umowy, zlecenia, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania, którego łączna wysokość przekraczałaby dwukrotność kwoty wynagrodzenia danego szkolenia, które bezpośrednio spowodowało szkodę związaną z roszczeniami wynikającymi z wykonania usług lub w inny sposób związanymi ze świadczonymi przez Prowadzeni Słowami usługami.
 17. Ani Zleceniodawca, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są usługi, nie mogą od Prowadzeni Słowami żądać, na podstawie umowy, zlecenia, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, ubocznych lub pośrednich związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego zlecenia.
 18. Wszelkie roszczenia lub postępowania mogą zostać przez Zleceniodawcę zgłoszone lub wszczęte wyłącznie przeciwko Prowadzeni Słowami.
 19. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszego zlecenia wynikającego z przyczyn od niej niezależnych.
 20. Wszystkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią wyłączną własność Prowadzeni Słowami, zaś uczestnikom szkolenia przysługuje prawo wykorzystania tych materiałów dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Zleceniodawcy. Materiały szkoleniowe nie mogą być w jakikolwiek sposób rozpowszechnianie poza siedzibą Zleceniodawcy.
 21. Zleceniodawca rozumie, że informacje i materiały przekazane na szkoleniu mają charakter ogólny (informacyjny), nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być one uważane za świadczenie usług jakiegokolwiek doradztwa. Rekomendacje wskazane podczas szkolenia mają charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu.
 22. Prowadzeni Słowami nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji. Prowadzeni Słowami zaleca, by wszelkie kwestie prezentowane na szkoleniu były konsultowane z właściwym doradcą.
 23. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dotyczą usług niezależnie od momentu ich wykonania.
 24. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług oraz wszelkie pozaumowne kwestie lub zobowiązania powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez Prowadzeni Słowami będą podlegać prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.
 25. Wszelkie spory dotyczące świadczonych przez Prowadzeni Słowami usług będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów polskich właściwych ze względu na siedzibę Prowadzeni Słowami, której to jurysdykcji każda ze stron niniejszym poddaje się w tym zakresie.
 26. Każda ze stron oświadcza niniejszym, że osoba podpisująca lub przesyłająca formularz w swoim imieniu została wyraźnie upoważniona do jego zawarcia i do związania każdej ze stron postanowieniami formularza i Ogólnych warunków świadczenia usług.
 27. Żadna ze stron nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw, obowiązków ani roszczeń wynikających z niniejszej Umowy.
 28. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy (w całości lub w części) zostało uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z innych powodów nie podlegające dochodzeniu na drodze prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.
 29. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest spółka MG Projekt. Kontakt do inspektora danych osobowych: ido@prowadzenislowami.pl
 30. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są w celu realizacji szkolenia, a za zgodą Zleceniodawcy również w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego Rozporządzenie o ochronie danych.
 31. Przetwarzane kategorie danych osobowych Zleceniodawcy to dane osobowe, które zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym.
 32. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Zleceniodawcę zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 33. Zleceniodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub Zleceniodawca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zleceniodawca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zleceniodawca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 34. Żadna ze stron nie może publicznie używać lub w inny sposób posługiwać się nazwą, logo lub znakami towarowymi drugiej strony bez jej uprzedniej, pisemnej zgody, z zastrzeżeniem, że Prowadzeni Słowami może publicznie wskazywać Zleceniodawcę jako klienta, w tym również w odniesieniu do konkretnych usług.
 35. Każda zmiana warunków niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych i formularza wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.